active disaster quick links

National Disaster

Legal Aid

Cho Những Người Cần Được Giúp Đỡ

Cho Những Người Cần Được Giúp Đỡ

Những nguồn tin liệt hệ dưới đây là nguồn cung cấp về pháp lý cho người bị ảnh hưởng trực tiếp do thiên tai.  Gồm cả thông tin tổng quát rất hữu ích cho việc cứu trợ thiên tai về gia cư, khai bảo hiểm, bảo hiểm, công việc, và những vấn đề quan trọng khác.     
Bạn có thể tìm các cơ quan trong tiểu bang của bạn có thể cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho bạn, nếu bạn hội đủ điều kiện, bằng cách viếng website http://www.LawHelp.org.
Bạn có thể xin cứu trợ thiên tai của chính phủ trực tuyến (online) tại http://www.disasterassistance.gov , hay bằng điện thoại 1-800-621-3362, bằng Smart Phone tại http://m.fema.gov hay Text phone TTY số 1-800-462-7585.
Bạn có thể tìm danh sách các nơi tạm trú đang mở cửa của Red Cross tại website http://www.redcross.org/nss/.


Nguồn cung cấp Quan trọng cho Thiên tai ( Important Disaster Resources)  
Trợ giúp Pháp lý (Legal Assistance)  
Thay thế các Tài liệu Quan trọng (Replacing Important Documents)  
Gia Cư (Housing)  
Thông tin về Khai báo Bảo hiểm (Insurance Claims Information)  
Đàm đạo với Con (Talking with Children)