skip to content

National Disaster Legal Aid

Nguồn cung cấp Quan trọng cho Thiên tai - Important Disaster Resources  

(Phục Hồi sau Thiên tai - Recovering from a disaster

By FEMA- Help after a Disaster

 Mười Câu hỏi-Trả lời của FEMA  Top Ten FEMA FAQs

Giúp Đỡ Thiên Tai - DisasterAssistance.gov
Website an toàn, dễ dùng chứa tổng hợp các thông tin về sự hỗ trợ của chính phủ liên bang tài trợ cho các nạn nhân thiên tai, gồm cả việc xin trợ cấp FEMA trực tiếp trên trực tuyến (online).

Các văn phòng Điều hành Cấp cứu Tiểu bangState Offices of Emergency Management
Danh sách các văn phòng điều hành cấp cứu trên khắp 50 tiểu bang.

Giúp đỡ Phiền muộn vì Thiên tai- Disaster Distress Helpline
Đường dây Giúp đở Phiền muộn vì Thiên tai (Disaster Distress Helpline /DDH) là đường-dây-nóng (hotline) đầu tiên trên toàn quốc dùng để cung cấp tư vấn quanh năm cho việc khủng hoảng vì thiên tai.  Số điện thoại miễn phí này, dùng nhiều thứ tiếng, dịch vụ hỗ trợ khủng hoảng 24/7 qua điện thoại (1-800-985-5990) và SMS (text 'TalkWithUs' to 66746) cho cư dân ở Hoa Kỳ và lãnh thổ của họ, khi bị xúc cảm - phiền muộn liên quan đến thiên tai do người hay thiên nhiên gây ra.    

Các nguồn thông tin/tài nguyên khác
Small Business Administration (SBA) Emergency Preparedness and Disaster Resources
USDA Food Stamps Disaster Assistance
Disaster Unemployment Assistance
Department of Housing and Urban Development (HUD) Disaster Resources
USDA Rural Development Disaster Assistance
IRS Disaster Tax Relief
Identity Theft Victims Assistance Network
US Department of Justice Disaster Fraud Task Force